Công Nghệ Xanh

Công nghệ xanh, còn được gọi là công nghệ bền vững, có tính đến tác động dài hạn và ngắn hạn đối với môi trường. Sản phẩm xanh theo định nghĩa, thân thiện với môi trường. Hiệu quả năng lượng, tái chế, mối quan tâm về sức khỏe và an toàn, tài nguyên tái tạo, và nhiều hơn nữa tất cả đi vào việc tạo ra một sản phẩm hoặc công nghệ xanh.

Công nghệ xanh giúp giảm khí thải, bảo tồn nước, giảm chất thải và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với công nghệ thông thường. Các tòa nhà xanh cũng được áp dụng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường hơn.

TOP